11. พิชิต 7 Leadership Competencies เล่ม 2 (220 บาท พร้อมส่ง)

What Type of Leader Are You? (2)

ผู้แต่ง : ดร.จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: “พิชิต 7 Leadership Competencies” ช่วยให้ผู้นำเข้าใจ และมองเห็นจุดแข็ง ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำ ประกอบด้วยเอ็นเนียแกรมเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลัก เพื่อหล่อหลอมและปรับความคิด (Mindset) ของผู้นำให้มีความเข้าใจเรื่องคนอย่างถ่องแท้ ด้วยการประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าสัมมนา และสมรรถนะหลักทั้ง 7 ด้าน ที่ใช้แนวทางการบริหารจากโมเดลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้นำ

โดยเนื้อหาในเล่ม 2 จะครอบคลุม  Competency 4 ตัว ได้แก่