Make Your Life More Meaningful from Your True Self

การวิ่งไล่หาความสุข ไม่ได้ทำให้เราเป็นสุขอย่างที่คิด ตัวอย่างที่สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างน่าตกใจ และมีให้เห็นไม่น้อยคือ คนที่มีพร้อมทุกอย่าง กลับฆ่าตัวตาย ให้เป็นข่าวบ่อยๆ

Read More →

Voice and Enneagram Workshop เรียนรู้การใช้พลังเสียงเพื่อการเติบโต

ที่มา เราไม่ได้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารเท่านั้น คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือไม่ได้รับรู้ความสำคัญของเสียงที่เราใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการพัฒนาตนเองทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

Read More →

Lead Others to Self-Mastery with the Enneagram (นำคนสู่ความเป็นเลิศแห่งตน ด้วยเอ็นเนียแกรม)

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร Self-Mastery (ความเป็นเลิศแห่งตน) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า  ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นโอกาสอันดี ที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง

Read More →

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม รุ่น 3 วันที่ 5 มี.ค. 19

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง

Read More →

ISTPs’ Self-Actualization Workshop, 3 March 2019

ISTP เป็นนักปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ ใช้ตรรกะเหตุผล อยู่กับความเป็นจริง  ไม่ชอบคิดมากเรื่องทฤษฎี ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคของการทำงาน ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้ อาจนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง  แต่ถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องต่อไปนี้ ก็จะยิ่งเก่งและเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น (ทำงานหลากหลายขึ้น  เพิ่มสไตล์การทำงาน ลดความสมบูรณ์แบบ ทำงานที่เริ่มแล้วให้เสร็จ) มีส่วนร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  (เป็นฝ่ายริเริ่ม รับฟังคนอื่น เป็นกันเอง โฟกัสที่ลูกค้า สนใจทำความรู้จักเพื่อนใหม่) ครุ่นคิด ทบทวนมากขึ้น  (ทำความเข้าใจปัญหา ก่อนรีบลงมือทำ คิดวิเคราะห์ให้เพียงพอ  อธิบายวิธีการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิม) ความสัมพันธ์กับหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ให้ความสำคัญกับหัวหน้า/ผู้อื่น มากขึ้น  เคารพกฎระเบียบที่สำคัญ ฝึกโน้มน้าวเพื่อนร่วมงาน) ฯลฯ

Read More →