Out-of-the-Box Thinking Using the Enneagram

หลายคนเคยอ่าน เคยเข้าใจเรื่อง “การคิดนอกกล่อง” (Out-of-the-box Thinking) แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถนำแนวคิดนี้ไป ใช้ในชีวิตจริงได้ เรื่องนี้ก็เหมือนกับแนวคิดที่ดี หรือทฤษฎีอื่นๆ ที่มีความยากในการปฏิบัติ สาเหตุสำคัญคือ  เราย้งมองไม่เห็นว่า “กล่อง” ของเราที่เรามักใช้อ้างอิง หรือเป็นกรอบในการคิดนั้น มีลักษณะอย่างไร เราจึงมักคิดว่า เราไม่ได้คิดในกล่องเลย

Read More →

4’s Subtypes & Levels of Development Workshop

มาค้นใจกันว่า…เบอร์สี่ แบบไหน ที่ใช่ ตัวคุณ? TENACITY ผู้ทานทน ทุกความยากลำบาก SHAME ผู้อ่อนไหว หาคนเข้าใจ COMPETITION  ผู้หันหน้า สู้ความเจ็บปวด เพราะ คนเบอร์สี่เหมือนกัน แต่ต่าง Subtype กัน ย่อมมี เรื่องราว แตกต่างกัน ประเด็นที่ต้องจัดการแตกต่างกัน และมีแนวทางก้าวข้าม ที่แตกต่างกันด้วย Workshop นี้ ใช้เวลา 1 วัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

Read More →

MBTI รุ่น 15 – ค้นหาตัวตน ป้องกัน Burnout จากงาน และ ความสัมพันธ์

โดยไม่รู้ตัว หลายคน ฝืนทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตนอย่างรุนแรง พอนานเข้า จะเริ่มรู้สึกเครียดอยู่เสมอ  เริ่มกังวล  อ่อนเพลีย ระเหี่ยใจ  นอนไม่ค่อยหลับ เช่น เป็นเอ็กโทรเวิร์ต แต่ทำงานคนเดียวในห้องแล็บ  หรือวิเคราะห์ข้อมูลในห้องอยู่เงียบๆ เป็นอินโทรเวิร์ทที่ต้องออกไปนำเสนองาน พบปะลูกค้าใหม่ๆ มากหน้าหลายตา ทุกวัน เป็นคนที่ถนัดกับงานที่เป็นรูปธรรม เห็นชัด จับต้อง วัดผลได้ แต่ต้องทำงานที่ต้องคิดค้น คอนเซ็บ ใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นคนที่มีอุดมคติและต้องการสุนทรี เพื่อหล่อเลี่ยงชีวิต  แต่ต้องมานั่งทำงานวิเคราะห์ อยู่กับข้อมูล ที่ไร้ชีวิตชีวา เป็นเด็กที่ใช้ความคิด ตรรกะ เหตุผล เป้นหลัก แต่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ บีบคั้นให้แสดงความรู้สึกอยู่เสมอ ฯลฯ

Read More →

รู้เขารู้เรา คน 9 แบบ (เอ็นเนียแกรม) ไม่ต้องรบให้เหนื่อยกาย เพลียใจ

เอ็น-เนีย-แกรม เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก ที่ทำให้คนเราเข้าใจกันถึงก้นบึ้งของจิตใจ จึงได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทย และระดับโลก (เมื่อค้น “เอ็นเนียแกรม” ในประเทศไทย เจอ  https://goo.gl/uYcsqw เมื่อค้นดูเอ็นเนียแกรม ในสากล เจอ https://goo.gl/4BNMkY ) 

Read More →