Discover Your EG Type & Subtype by Zoom : Boost Your Self-Awareness & Empathy

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้ ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง ฯลฯ

Read More →