INTJs’ Self Actualization by Zoom

คุณรู้เคล็ดลับในการพัฒนา Ni (เห็นอนาคตอย่างแจ่มชัด) ของคุณหรือยัง Ni (introverted Intuitive) คือฟังค์ชั่นหลักของ INTJแต่กว่ากว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน โชคร้ายคือ  หลายคนไม่ได้ถูกเลี้ยงดู หรือให้การศึกษา ที่จะเข้าใจเรืองนี้โอกาสที่จะได้ฝึกฝนการใช้ฟังค์ชั่นนี้ จึงน้อยลงอีก

Read More →

Basic Enneagram Workshop by Zoom # 6 : Self-Awareness & Empathy

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้ ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง ฯลฯ

Read More →

ESFJs’ Self Actualization by Zoom

คุณยังจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วหรือยัง ไม่ค่อยรู้จักตัวเองมากพอ – เพราะเน้นปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น อาจอ่านใจคนอื่นได้ด้วย แต่สิ่งนี้ ก็แลกมาด้วยการไม่ค่อยได้สนใจตัวเอง คุณจึงไม่ค่อยรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง มองไม่เห็นทิศทางชีวิตที่ควรจะไป วู่วาม – มักใช้แค่ความรู้สึกและความเชื่อส่วนตัวในการตัดสินใจ ไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือตรรกะเหตุผลที่ดี ส่งผลให้เกิดผลเสียหายตามมา ต้องการคำชม หวั่นไหวต่อคำตำหนิ – จึงขาดความมั่นใจ และจุดยืนของตัวเองที่มั่นคง เน้นความปรองดอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง – ไม่ยอมจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมา จึงอาจใช้การดื้อเงียบแทน โทษตัวเองมากไป – มักโทษตัวเองเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้น แต่ยกเครดิตให้คนอื่นเมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี ฯลฯ

Read More →

Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ 7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom # 5: Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →