Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ 7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom # 5: Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →