7-8 NOV: Coaching For Positive Change with The Enneagram

หากคุณเป็นผู้นำในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ย่อมต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมที่นำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม และบรรลุเป้าหมายงานที่วางไว้ แต่จะเป็นอย่างไร หากพนักงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ กลับถูกปิดกั้นด้วย Mindset บางอย่าง จนทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง? โค้ชชิ่ง (Coaching) คือ เครื่องมือทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล ทั้งในแง่ ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ หรือ แม้แต่การทำงานในองค์กรก็ตาม อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญสู่การบรรลุผลลัพธ์ในโค้ชชิ่ง หรือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น อยู่ที่โค้ชสามารถสร้างการสนทนา และสะท้อนให้โค้ชชี่ เกิด “การตระหนักรู้ตัว” (Awareness) ได้ดีเพียงใด ความเข้าใจในมุมมองของโค้ชชี่ และแก่นแท้แรงจูงใจของคน จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โค้ชชิ่งนั้นๆ เกิดผลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

Read More →

21-22 OCT: Self-Actualization by Cognitive Function Development

การค้นหาตัวตนได้เร็ว จะช่วยให้คุณมีเวลาที่จะพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากขึ้น การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา จึงเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพ เฉกเช่น เข็มทิศและแผนที่ ที่บอกแนวทางที่ถูกต้องให้คุณไม่หลงทิศหลงทาง ในวันที่ 21-22 ต.ค. นี้ คุณจะได้พบหลักสูตรค้นหาตัวตน ด้วยหนึ่งในความรู้บุคลิกภาพที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้ คือ  MBTI (Myers–Briggs Type Indicator)  และแนวทางเพื่อบรรลุความต้องการขั้นสูงในฐานะมนุษย์ตามแนวคิดของ Maslow นั่นก็คือ Self-Actualization ที่ทำให้คุณเห็นหนทางที่ชัดเจนในการพัฒนา Cognitive Function ให้นำคุณไปสู่ความเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตคุณ

Read More →