Defense Mechanism by Enneagram via Zoom – รู้ทัน กลไกป้องกันตนเอง เพื่อปล่อยวาง

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)  เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่เราใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปกป้องจิตใจให้อยู่รอดหน้าที่สำคัญของมันคือ ทำให้เราไม่ต้องรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งยากที่จะยอมรับได้ในวัยเด็ก

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 31 ค้นหาตัวตน พัฒนา Awareness & Empathy ผ่าน Zoom

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง เรื่องที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่น (Empathy) จึงเป็นเรื่องที่แทบเกิดขึ้นได้ยากมาก ตัวอย่างของความแตกต่างดังกล่าวได้แก่

Read More →

ENFJ’s Self Actualization Webminar

เรารู้ว่า คุณไม่ค่อยทบทวนตัวเองเท่าไหร่ เพราะมักใช้เวลา และชีวิตกับโลกภายนอกมากกว่า ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความรู้สึกของตัวตนไม่ชัดเจน – ปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมและคนรอบตัวได้เก่งมาก บางคนอ่านใจคนอื่นได้แม่นด้วย แต่สิ่งนี้ ก็แลกมาด้วยการไม่ค่อยได้สนใจตัวเอง คุณจึงไม่ค่อยรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง มองไม่เห็นทิศทางชีวิตที่ควรจะไป ทำหรือตัดสินใจอย่างวู่วาม – มักใช้แค่ความรู้สึกและความเชื่อส่วนตัวในการตัดสินใจ ไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือตรรกะเหตุผลที่ดี ส่งผลให้เกิดผลเสียหายตามมา กระหายคำชม หวั่นไหวคำตำหนิ – จึงขาดความมั่นใจ และจุดยืนของตัวเองที่มั่นคง เน้นความปรองดอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง – ไม่ยอมจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมา จึงอาจใช้การดื้อเงียบ หรือเล่ห์เหลี่ยมอ้อมๆ แทน โทษตัวเองมากไป – มักโทษตัวเองเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้น แต่ยกเครดิตให้คนอื่นเมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี ฯลฯ

Read More →

MBTI Webminar : Discover & Befriend Your Inner Self

คนเรามีทั้งความเป็น อินโทรเวิร์ท และ เอ็กโทรเวิร์ท ในตัว เพียงแต่ว่า แต่ละคนจะมีด้านหนึ่ง ถนัดมากกว่าอีกด้าน คนอินโทรเวิร์ทจะถนัดกับการใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายในของตัวเอง นั่นคือ การครุ่นคิด ทบทวน ตั้งคำถามในใจ ค้นคว้า สำรวจหาคำตอบด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับใครมากนัก อินโทรเวิรท์จึงเป็นคนที่เน้นความเป็นปัจเจก หรืออิสระในตัวเอง มากกว่าความสัมพันธ์กับโลกภายนอก

Read More →