EG 3’s Subtypes & Levels of Development Workshop 24 Feb 2019

บุคลิกของคนเบอร์ 3 หรือ ผู้ใฝ่สำเร็จ (Achievers)  ยังมุ่งเน้นความสำเร็จผ่านรูปแบบต่างๆ  3  แบบย่อย (Subtypes)  คือ 3 SP  Security   ผ่านการทำงานหนัก เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพจำนวนมาก ได้ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3 SO  Prestige  ผ่านผลงาน/ความสำเร็จ/บารมี ให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คนในวงกว้าง 3 121 Masculinity/Femininity  ผ่านการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ก้าวข้าม จาก “๋Human Doing”  ให้เป็น “Human Being”  ผู้ซึ่งสามารถหยุดตัวเองให้พักผ่อน ชื่นชมสิ่งต่างๆ ในชีวิต ด้วยความสุขสงบ ในจิตใจ ได้มากขึ้น

Read More →