คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน Working with 9 Type of People Effectively

  หลักการและเหตุผล ความแตกต่างของคนในทีมงานมีส่วนสร้างทีมงานที่สมบูรณ์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ เพราะคนเรามักมองและตัดสินผู้อื่นในด้านลบโดยไม่รู้ตัว

Read More →

เอ็นเนียแกรมพื้นฐาน Boosting Your EQ with Enneargram

EQ หรือเชาวน์อารมณ์ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานที่ดีกว่าไอคิวและประสบการณ์การทำงาน ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรทุกระดับ

Read More →

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicating Effectively with the Enneagram)

การสื่อสารเป็นทักษะที่ทุกคนต้องใช้ในการทำงาน ความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าในวิชาชีพหรือธุรกิจใด ล้วนขึ้นอยู่กับทักษะในเรื่องนี้ จุดประสงค์ในการสื่อสารคือ ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้และเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวใจเขาได้ แต่ไม่มีใครที่สามารถสื่อสารแล้วบรรลุจุดประสงค์เหล่านี้ได้ตลอด จึงมักเกิดปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้ง และความเครียดในการทำงาน

Read More →

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Managing Conflicts Constructively with the Enneagram)

ความขัดแย้งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดมากที่สุดของการทำงานในองค์กร และถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการทำงาน แต่น้อยคนนักที่จะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างสร้างสรรค์

Read More →

การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leveraging Your Leadership with the Enneagram)

ผู้นำที่ดีมีหลายแบบและไม่ได้ถูกผูกขาดกับสไตล์เอ็นเนียแกรมสไตล์หนึ่งสไตล์ใด อย่างไรก็ตาม สไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้นำเป็นสิ่งที่มักมีอิทธิพลสำคัญต่อกรอบความคิดของผู้นำ ซึ่งเป็นที่มาของจุดแข็ง จุดอ่อน เรื่องที่ให้ความสำคัญ และเรื่องที่มักมองข้ามของผู้นำแต่ละคน

Read More →

การให้ฟีดแบ็คเพื่อพัฒนาผลงาน (Giving Constructive Feedback with the Enneagram)

อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือ การไม่ได้รับฟีดแบ็คในเรื่องการทำงานหรือผลการปฏิบัติงาน สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่น หัวหน้างานไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ฟีดแบ็ค หรืออาจไม่รู้วิธีที่เหมาะสมจึงหลีกเลี่ยงที่จะให้ฟีดแบ็คที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกน้องจะเสียใจ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น

Read More →

โค้ชชิ่ง คิดนอกกรอบด้วยเอ็นเนียแกรม (Out-of-the-Box Coaching with the Enneagram)

ด้วยลักษณะของงานในยุคปัจจุบันที่ใช้ความรู้เป็นหลัก (Knowledge-based) และมีพนักงานที่เป็นคน Gen Y
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องปรับเปลี่ยนมาใช้การโค้ชชิ่ง แทนการบริหารงานแบบสั่งการและควบคุม (Command and Control) เหมือนในอดีต โค้ชชิ่งยังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรยิ่งขึ้น

Read More →

การสร้างทีมงานสมรรถนะสูง (Creating High-Performing Teams with the Enneagram)

การทำงานของคนส่วนใหญ่ในองค์กรมีลักษณะเป็นทีมไม่มากก็น้อย การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนกว่าการทำงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเพราะสมาชิกในทีมต้องพึ่งพาอาศัยกันในการทำงาน ทำให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ต้องสื่อสารและประสานงานกัน การอยู่ในทีมที่มีประสิทธิภาพย่อมให้ความรู้สึกที่ดีในการทำงาน ในทางตรงข้าม ทีมที่มีปัญหาย่อมทำให้สมาชิกทีมเกิดความเครียดและหมดกำลังใจในการทำงาน

Read More →

กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์ค ด้วย เอ็นเนียแกรม (Overcome the 5 Dysfunctions of a Team with the Enneagram)

“ทีมเวิร์ค” คือ พลังที่สร้างความความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่เหนือกว่า กลยุทธ์ การบริหารการเงิน หรือเทคโนโลยีที่ใช้เสียด้วย แต่ทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากยิ่ง เพราะมักประสบกับอุปสรรค 5 ประการ ที่เริ่มต้นจากการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน นำไปสู่การไม่กล้าพูดกันตรงๆ ในเรื่องงาน เพราะกลัวความขัดแย้ง กระทั่งคนในทีมขาดความมุ่งมั่น ไม่กล้าซักถามกัน ทำให้สมาชิกในทีมไม่ใส่ใจในเป้าหมายของทีมในที่สุด

Read More →