คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน Working with 9 Type of People Effectively

 

หลักการและเหตุผล

ความแตกต่างของคนในทีมงานมีส่วนสร้างทีมงานที่สมบูรณ์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ เพราะคนเรามักมองและตัดสินผู้อื่นในด้านลบโดยไม่รู้ตัว

ความเข้าใจในความแตกต่างของคนอย่างลึกซึ้ง จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทีมงาน เพราะช่วยให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน การปรับตัวเข้าหากัน เปิดใจพูดคุยและรับฟังกัน  ยินดีปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร เอ็นเนียแกรม (คน 9 แบบ) จึงช่วยให้คน :

 • üเกิดความตระหนักรู้ตัว และหันมาบริหารจัดการตนเอง
 • üเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี)
 • üรู้วิธีปรับตัวเพื่อทำงานให้เข้า กับคนแต่ละสไตล์

        เอ็นเนียแกรม คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาอีคิวได้อย่างได้ผล ทั้งนี้เพราะเอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาของความคิด ความรู้สึกและการกระทำ จึงนอกจากจะทำให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเองแล้ว ยังทำให้เรา
เข้าอกเข้าใจและยอมรับผู้อื่นที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากตัวเรา

 

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

  • เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
   (EQ) ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงาน
  • เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละคนเพื่อปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานให้เข้ากันได้มากขึ้น
  • เกิดความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในทีมมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การสร้างทีมงานที่
   เหนียวแน่นเพื่อไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร
  • รู้วิธีปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นขึ้น  ทั้งวิธีการสื่อสาร วิธีการทำงาน การให้ฟีดแบ็ค  การสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ
  • เป็นพื้นฐานสำหรับการสัมมนาในหัวข้อการทำงานอื่นๆ อย่างเจาะลึกต่อไป เช่น การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาการสื่อสาร ภาวะผู้นำ การสร้างทีมงาน โค้ชชิ่ง ฯลฯ

ระยะเวลาการสัมมนา  1 วัน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะหลักและพื้นฐาน  – การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ความเอื้ออาทร การทำงานเป็นทีม

        สมรรถนะทางการบริหาร   – ภาวะผู้นำ  การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะตามลักษณะงาน  – การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างความเข้าใจ-

                                                และความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการลูกค้า ความยืดหยุ่นในการทำงาน

เหมาะสำหรับ             พนักงานทุกระดับที่ต้องทำงานร่วมกัน
จำนวนผู้เข้าอบรม     ไม่เกิน 30 ท่าน

เอกสารประกอบการสัมมนา  หนังสือปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1 และ 2 Enneagram Workbook และเอกสารประกอบอื่นๆ