ENTP CF Development Workshop by Zoom

ENTP มีพรสรรค์ในการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  มีความสามารถรอบด้าน  และมีพลังมากมายไม่รู้เหนื่อย  แต่ก็เหมือนกับไทป์อื่นๆ ที่มีความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อนำทางชีวิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรเจิดของตัวเอง

Read More →

Enneagram & Gestalt Fusion : ก้าวข้ามตัวตนด้วยจิตวิทยาเกสตัลท์

เอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจนิสัย บุคลิกภาพ หรือตัวตนของเราได้อย่างลึกซึ้ง จากปัจจัยสำคัญจากภายในเช่น แรงขับ แรงจูงใจ ความกลัว ความเชื่อ ฯลฯ แต่ความเข้าใจตัวตนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ประโยชน์สำคัญของการใช้เอ็นเนียแกรม คือเปลี่ยนตัวเองหรือก้าวข้ามตัวตนที่ยึดติดตามไทป์ที่อยู่กับเรามาแต่เด็ก

Read More →