ค้นหาตัวเอง กำหนดจุดมุ่งหมายของชีวิต (Basic MBTI & CF)

คนเรามีความเป็นปัจเจคของตนเอง ซึ่งมีส่วนสำคัญจากตัวตนธรรมชาติของตัวเอง คนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมาย จะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนตามธรรมชาตินี้

Read More →