Webminar – Discover Yourself with The Enneagram, 29/3 & 4/4’s Night

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง สิ่งที่ได้จากการเข้าใจคนไทป์อื่น คือ วิธีการพูดคุยกับคนไทป์นั้นอย่างเข้าใจ วิธีโน้มน้าว หรือสร้างแรงจูงใจ และวิธีปรับตัวให้เข้ากัน

Read More →