การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leveraging Your Leadership with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

        ผู้นำที่ดีมีหลายแบบและไม่ได้ถูกผูกขาดกับสไตล์เอ็นเนียแกรมสไตล์หนึ่งสไตล์ใด อย่างไรก็ตาม สไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้นำเป็นสิ่งที่มักมีอิทธิพลสำคัญต่อกรอบความคิดของผู้นำ ซึ่งเป็นที่มาของจุดแข็ง จุดอ่อน เรื่องที่ให้ความสำคัญ และเรื่องที่มักมองข้ามของผู้นำแต่ละคน

         ความรู้เอ็นเนียแกรมทำให้เรามองเห็นกรอบความคิดผู้นำแต่ละแบบ และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามมาจากกรอบความคิดเหล่านั้น ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงหน้า

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

    • รู้จักกรอบความคิดของผู้นำแต่ละสไตล์
    • เข้าใจว่ากรอบความคิดแต่ละแบบทำให้เกิดจุดแข็ง จุดอ่อน พรสวรรค์ ฯลฯ ของผู้นำแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรมอย่างไร
    • ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาของผู้นำที่มีสไตล์เอ็นเนียแกรมเดียวกับเรา
    • ทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ
    • ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในเรื่องผู้นำเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น


ระยะเวลาการสัมมนา
 
1 วัน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะหลักและพื้นฐาน – การคิดและจัดการเชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  การแก้ไขปัญหา 

    สมรรถนะทางการบริหาร  – ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะตามลักษณะงาน – การประสานงาน การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความยืดหยุ่นในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์