การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Managing Conflicts Constructively with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

        ความขัดแย้งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดมากที่สุดของการทำงานในองค์กร และถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการทำงาน แต่น้อยคนนักที่จะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างสร้างสรรค์

        เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น บางคนเลือกที่จะหลบเลี่ยง บางคนเลือกที่จะเผชิญหน้าอย่างแข็งกร้าว แต่วิธีจัดการกับความขัดแย้งที่ดีที่สุดคือ การฝึกที่จะจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

        หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานโมเดลความขัดแย้ง “จากความเคืองสู่ความเดือด” (Pinch-Crunch Conflict Model) และความรู้เอ็นเนียแกรมเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ 3 ขั้นตอนคือ หนึ่ง ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น สอง ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว และสาม ใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาพัฒนาตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

    • เข้าใจการเกิดของความขัดแย้งจากโมเดลจากความเคืองสู่ความเดือด
    • เรียนรู้หลักการจัดการความขัดแย้งตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการพัฒนาตัวเองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
    • สำรวจเรื่องที่มักจุดชนวนความขัดแย้งของคนแต่ละสไตล์ การแสดงออกของคนแต่ละสไตล์เมื่อรู้สึกขัดแย้ง และวิธีเข้าหาอีกฝ่ายเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว
    • ทบทวนเรื่องที่มักทำให้ตนขัดแย้งกับผู้อื่น และทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อจัดการกับเรื่องนั้น


ระยะเวลาการสัมมนา 
1 วัน   

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะหลักและพื้นฐาน – การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ความเอื้ออาทร การทำงานเป็นทีม 

    สมรรถนะทางการบริหาร  – ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะตามลักษณะงาน – มนุษย์สัมพันธ์  ความยืดหยุ่นในการทำงาน