การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicating Effectively with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

        การสื่อสารเป็นทักษะที่ทุกคนต้องใช้ในการทำงาน  ความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าในวิชาชีพหรือธุรกิจใด ล้วนขึ้นอยู่กับทักษะในเรื่องนี้  จุดประสงค์ในการสื่อสารคือ ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้และเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวใจเขาได้  แต่ไม่มีใครที่สามารถสื่อสารแล้วบรรลุจุดประสงค์เหล่านี้ได้ตลอด  จึงมักเกิดปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้ง และความเครียดในการทำงาน 

        อุปสรรคสำคัญของการสื่อสารคือ เรามักสื่อสารตามแบบที่ตนถนัดโดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรามักมีจุดบอดในการสื่อสารทั้งตอนพูดและตอนฟัง โดยที่เราไม่รู้ตัว

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

    • ตระหนักถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพที่มีผลต่อสไตล์การสื่อสาร
    • เพื่อให้มองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพูดและการฟัง ได้แก่ สไตล์การพูด ภาษากาย จุดบอด อุปสรรคในการรับฟังอย่างชัดเจน
    • ทำแผนเปลี่ยนแปลงสไตล์การพูดและภาษากายซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารของตนเอง
    • ทำแผนลดหรือขจัดจุดบอดในการสื่อสารของตนเอง
    • เข้าใจสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการรับฟังและมีแนวทางในการแก้ไข


ระยะเวลาการสัมมนา
 
1 วัน   

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะหลักและพื้นฐาน – การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ความเอื้ออาทร การทำงานเป็นทีม

        สมรรถนะทางการบริหาร  – การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะตามลักษณะงาน – การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอ การเจรจา-                                               ต่อรอง ความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการลูกค้า ความยืดหยุ่นในการทำงานการให้คำปรึกษาแนะนำ