เอ็นเนียแกรมพื้นฐาน Boosting Your EQ with Enneargram

หลักการและเหตุผล

        EQ หรือเชาวน์อารมณ์ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานที่ดีกว่าไอคิวและประสบการณ์การทำงาน ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรทุกระดับ
        EQ คือ ความสามารถในการรับรู้และบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น  คนที่มีระดับอีคิวสูงจะประกอบด้วยสมรรถนะความสามารถ (competencies) ดังต่อไปนี้

screen-shot-2016-10-17-at-20-00-50

        เอ็นเนียแกรม คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาอีคิวได้อย่างได้ผล ทั้งนี้เพราะเอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาของความคิด ความรู้สึกและการกระทำ จึงนอกจากจะทำให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเองแล้ว ยังทำให้เรา
เข้าอกเข้าใจและยอมรับผู้อื่นที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากตัวเรา

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

    • ประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรมของตนเอง
    • เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นที่มีบุคลิกภาพต่างจากตนเอง
    • มีแนวทางที่ในการแก้ไขจุดอ่อนของตนเองอย่างเฉพาะเจาะจง
    • มีแนวทางในการสื่อสารหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการสัมมนา  1 วัน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะหลักและพื้นฐาน  – การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ความเอื้ออาทร การทำงานเป็นทีม

        สมรรถนะทางการบริหาร   – ภาวะผู้นำ  การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะตามลักษณะงาน  – การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างความเข้าใจ-

                                            และความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการลูกค้า ความยืดหยุ่นในการทำงาน