การให้ฟีดแบ็คเพื่อพัฒนาผลงาน (Giving Constructive Feedback with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

        อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือ การไม่ได้รับฟีดแบ็คในเรื่องการทำงานหรือผลการปฏิบัติงาน สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่น หัวหน้างานไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ฟีดแบ็ค หรืออาจไม่รู้วิธีที่เหมาะสมจึงหลีกเลี่ยงที่จะให้ฟีดแบ็คที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกน้องจะเสียใจ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น

        หัวหน้างานส่วนมากยังไม่เข้าใจถึงความหมายของฟีดแบ็ค และไม่รู้วิธีการให้ฟีดแบ็คที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะฟีดแบ็คไม่ใช่ข้อคิดเห็น หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมักก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากผู้รับ

        หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ทักษะการให้ฟีดแบ็คกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมเดลการให้
ฟีดแบ็คซึ่งประยุกต์ให้เข้ากับความรู้เอ็นเนียแกรม ผู้เข้าสัมมนาจะได้ฝึกป้องกันข้อผิดพลาดในการให้ฟีดแบ็คกับผู้อื่น
ที่มักเกิดจากสไตล์เอ็นเนียแกรมของตนเอง และเรียนรู้ที่จะปรับวิธีการให้ฟีดแบ็คให้เข้ากับผู้รับแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

    • เข้าใจความหมายที่แท้จริงของฟีดแบ็ค และความสำคัญของการให้ฟีดแบ็ค
    • เรียนรู้หลักการให้ฟีดแบ็ค 3 ขั้นตอน
    • มองเห็นข้อผิดพลาดในการให้ฟีดแบ็คซึ่งเป็นผลจากสไตล์เอ็นเนียแกรมของตัวเอง และหาทางแก้ไข
    • เรียนรู้วิธีปรับหลักการให้ฟีดแบ็คให้เข้ากับสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้รับฟีดแบ็ค


ระยะเวลาการสัมมนา
 
1 วัน   

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

       สมรรถนะหลักและพื้นฐาน – การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ความเอื้ออาทร การทำงานเป็นทีม 

       สมรรถนะทางการบริหาร  – การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

       สมรรถนะตามลักษณะงาน – การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอ การเจราจา-

                                          ต่อรอง ความสัมพันธ์กับชุมชน การบริการลูกค้า ความยืดหยุ่นในการทำงาน                                                           การให้คำปรึกษาแนะนำ