โค้ชชิ่ง คิดนอกกรอบด้วยเอ็นเนียแกรม (Out-of-the-Box Coaching with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

        ด้วยลักษณะของงานในยุคปัจจุบันที่ใช้ความรู้เป็นหลัก (Knowledge-based) และมีพนักงานที่เป็นคน Gen Y
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องปรับเปลี่ยนมาใช้การโค้ชชิ่ง แทนการบริหารงานแบบสั่งการและควบคุม (Command and Control) เหมือนในอดีต  โค้ชชิ่งยังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรยิ่งขึ้น

            หลักสูตรนี้ใช้เอ็นเนียแกรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการโค้ชชิ่ง  มุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ความเชื่อ ความกลัวที่ฝังลึก ฯลฯ เพื่อส่งผลให้เกิดการปรับพฤติกรรม รวมทั้งเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในตัวมาใช้ได้อย่างเต็มที่
และลดข้อจำกัดส่วนบุคคลที่แฝงอยู่ตามสไตล์เอ็นเนียแกรมของแต่ละคน

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับscreen-shot-2016-10-17-at-20-34-28

    • เข้าใจหลักการและขั้นตอนการโค้ชชิ่ง
    • เรียนรู้แนวทางในการโค้ชชิ่ง ระยะสั้น ระยะยาว ระยะวิกฤติ
    • เรียนรู้โมเดลโค้ชชิ่งที่สำคัญ และฝึกทักษะในการโค้ชชิ่ง
    • ฝึกโค้ชชิ่งกับคนแต่ละสไตล์ที่มีกรอบความคิด จุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกัน
    • เกิดการพัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นผลจากการฝึกเป็นโค้ชที่ดี


ระยะเวลาการสัมมนา
 
2 วัน   

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะหลักและพื้นฐาน  – การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ความเอื้ออาทร  การทำงานเป็นทีม

        สมรรถนะทางการบริหาร   – ภาวะผู้นำ  การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

        สมรรถนะตามลักษณะงาน  – การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นในการทำงาน