การสร้างทีมงานสมรรถนะสูง (Creating High-Performing Teams with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

        การทำงานของคนส่วนใหญ่ในองค์กรมีลักษณะเป็นทีมไม่มากก็น้อย การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนกว่าการทำงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเพราะสมาชิกในทีมต้องพึ่งพาอาศัยกันในการทำงาน ทำให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ต้องสื่อสารและประสานงานกัน การอยู่ในทีมที่มีประสิทธิภาพย่อมให้ความรู้สึกที่ดีในการทำงาน ในทางตรงข้าม ทีมที่มีปัญหาย่อมทำให้สมาชิกทีมเกิดความเครียดและหมดกำลังใจในการทำงาน

        หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทั้งหัวหน้าและสมาชิกทีมได้เรียนรู้วิธีการสร้างทีมที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ความรู้เอ็นเนียแกรมผสมผสานกับโมเดลต่างๆ จากสาขาการพัฒนาองค์กร (Organization Development) เช่น

  • เป้าหมายของทีมที่เหมาะสม (Ideal team goals)
  • ระดับการพึ่งพากันในทีมที่เหมาะสม (Ideal interdependence within a team)
  • บทบาทภายในทีม (Roles played on teams)
  • พฤติกรรมระหว่างพัฒนาการ 4 ขั้นของทีม (Behavior during the four stages of team development)

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

  • เรียนรู้วิธีกำหนดเป้าหมายของทีมที่ควรจะเป็น
  • เรียนรู้วิธีค้นหาระดับการพึ่งพากันในทีมที่เหมาะสม
  • ฝึกที่จะเพิ่มบทบาทในทีมงาน ทั้งด้านงานและความสัมพันธ์
  • ฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดจากสไตล์เอ็นเนียแกรมที่แสดงออกในพัฒนาการของทีมแต่ละขั้น


ระยะเวลาการสัมมนา
 
1 วัน   

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะหลักและพื้นฐาน – การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ยึดถือการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา 

    สมรรถนะทางการบริหาร  – ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะตามลักษณะงาน – การบริหารโครงการ การประสานงาน การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มนุษย์สัมพันธ์