กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์ค ด้วย เอ็นเนียแกรม (Overcome the 5 Dysfunctions of a Team with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล

         “ทีมเวิร์ค” คือ พลังที่สร้างความความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่เหนือกว่า กลยุทธ์ การบริหารการเงิน หรือเทคโนโลยีที่ใช้เสียด้วย แต่ทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากยิ่ง เพราะมักประสบกับอุปสรรค 5 ประการ ที่เริ่มต้นจากการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน นำไปสู่การไม่กล้าพูดกันตรงๆ ในเรื่องงาน เพราะกลัวความขัดแย้ง กระทั่งคนในทีมขาดความมุ่งมั่น ไม่กล้าซักถามกัน ทำให้สมาชิกในทีมไม่ใส่ใจในเป้าหมายของทีมในที่สุด

          หลักสูตรนี้จึงช่วยให้ทั้งหัวหน้าและสมาชิกทีม ได้เรียนรู้ถึงอุปสรรคสำคัญ 5 ประการ จากนั้น สมาชิกทีมจะได้เรียนรู้วิธีการกำจัดอุปสรรคดังกล่าวทีละตัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ด้วยการใช้ความรู้เอ็นเนียแกรมเป็นหลัก

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

  • เข้าใจการทำงานของคนแต่ละสไตล์และวิธีปรับตัวให้เข้ากัน
  • เรียนรู้อุปสรรค 5 ประการของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
  • รู้วิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิกในทีมงาน จากการกล้าเปิดเผยจุดแข็ง จุดอ่อน ความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ ฯลฯ ของสมาชิกในทีมงาน
  • เห็นความสำคัญของการกล้าขัดแย้งทางความคิด เพื่อแสดงความคิดเห็นที่สิ่งจำเป็นต่อทีมงาน
  • เรียนรู้วิธีแก้ไขอุปสรรคของทีมงานอื่นๆ
  • มีแผนพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ระยะเวลาการสัมมนา
 
1 วัน   

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะหลักและพื้นฐาน – การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ยึดถือการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา

    สมรรถนะทางการบริหาร  – ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

    สมรรถนะตามลักษณะงาน – การบริหารโครงการ การประสานงาน การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มนุษย์สัมพันธ์