นำการเปลี่ยนแปลง (Take chance of change)

ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กร  บริษัทต่างๆ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากรอบด้านที่สูงขึ้น  ความคาดหวังจากลูกค้าที่สูงขึ้น  กฎเกณฑ์การกำกับที่เข้มงวดขึ้น  ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น  ในขณะที่มีทรัพยากรและเวลาในการทำตลาดที่น้อยลง

ดังนั้น องค์กรธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ จึงต้องมีความยืดหยุ่น รู้จักใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ ต้องควบคุมต้นทุนและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ให้เร็วขึ้น   ทั้งหมดนี้จึงทำให้ ผู้บริหารในทุกระดับต้องสามารถนำการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้ไปสู่ที่ทิศทางที่อาจะไม่ได้คาดคิดมาก่อน

การนำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะ  6 ประการ ดังนี้

  1. เป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (champion of change)
  2. เข้าใจสถานการณ์ ณ ขณะนั้น และพัฒนาความต้องการและสิ่งที่พึงประสงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
  3. กำหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง
  4. บริหารการเปลี่ยนผ่าน : พัฒนาและนำแผนงานการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการไปปฏิบัติให้เกิดผล
  5. ลดแรงต้านที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
  6. ออกแบบองค์กรในอนาคตและทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน