ตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด (Make Optimal Decision)

การตัดสินใจเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของผู้นำยุคนี้  แต่ละวัน มีประเด็นให้ต้องขบคิดตัดสินใจ ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่  อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ฯยิ่งทำให้การตัดสินใจทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่กลับมีเวลาพิจารณาทางเลือกต่างๆ น้อยลง ดังนั้น ผู้นำจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและฉับไว

การตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุดได้นั้น จำเป็นต้องมีทักษะ 7 ประการ ได้แก่

  1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
  2. ตัดสินใจภายในขอบเขตอำนาจที่มี
  3. คำนึงถึงบริบทของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
  4. ใช้ความคิด (หัว) เพื่อหาเหตุผลในการตัดสินใจ
  5. ใช้ความรู้สึก (ใจ) โดยรับฟังตัวคุณเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. ใช้พลังทางกายโดยเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณเอง
  7. ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยการผนวก หัว ใจ และ กาย เข้าด้วยกัน