นำทีมสมรรถนะสูง (Lead High-Performing Teams)

ทีม คือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน และทำงานโดยพึ่งพาอาศัยกันเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น  ทีมเป็นรากฐานขององค์กร ดังนั้น ความสามารถในการสร้างและนำทีมงานที่มีสรรถนะสูง จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้นำทุกคน

ทุกงานทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารระดับสูง  ทีมงานเฉพาะกิจ คณะกรรมการกำกับ  ทีมโปรเจ็ค  ทีมเมตริก หรือทีมงานตามแผนกต่างๆ  ล้วนต้องการผู้นำที่สามารถออกแบบโครงสร้างและระบบงานของทีม ผลักดันให้ลูกทีมที่เก่งและมีไฟได้สร้างผลงานคุณภาพ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างราบรื่น

 

การจะนำทีมสมรรถนะสูงได้นั้น ประกอบด้วยทักษะ 7 ประการ ดังนี้

  1. แสดงภาวะผู้นำในทีม
  2. กำหนดวิสัยทัศน์ของทีม
  3. ดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมทีม และคนในทีมให้เก่ง
  4. ออกแบบโครงสร้างของทีม
  5. วางระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
  6. สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
  7. มุ่งมั่นในคุณภาพของผลงาน