สื่อสารเป็นเลิศ (Become an Excellent Communication)

ผู้นำจำเป็นต้องสื่อสารกับคนทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  การสื่อสารเป็นทั้งความท้าทายและความกดดันในขณะเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีทักษะการเจรจาและการวางตัวที่ดี เช่น เมื่อ ต้องให้ฟีดแบ็กเรื่องผลการปฏิบัติงานที่ลำบากใจ การบริหารความขัดแย้ง การรับมือกับปัญหาการเมืองและอิทธิพลต่างๆ ในองค์กร

การสื่อสารชั้นยอดนั้น ประกอบด้วยทักษะ  6 ด้านดังต่อไปนี้

  1. สร้างสัมพันธ์ที่จริงใจ
  2. สื่อสารให้ชัดเจน
  3. ตั้งใจฟังให้เต็มที่
  4. ให้ฟีดแบ็คอย่างได้ผล
  5. จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
  6. โน้มน้าวผู้อื่นได้ดี