รอบรู้ธุรกิจ: คิด ลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ (Know the Business : Think and Act Strategically)

ผู้นำชั้นยอดต้องเข้าใจธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ คิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ในทุกด้าน เช่น ตอบสนองต่อลูกค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการทรัพยากรให้กับ กิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การมองเห็นภาพรวมทั้งระบบขององค์กร จะช่วยให้ผู้นำและองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการดำเนินงานชั้นเลิศ

การเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้  คิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์นั้น ต้องดำเนินไปควบคู่กัน  ถ้าขาดความรู้เชิงลึกในเรื่องธุรกิจแล้ว คุณจะไม่รู้บริบท จึงไม่มีข้อมูลเพื่อให้ลงมือทำได้อย่างมียุทธศาสตร์  เมื่อมีความรู้ ก็ยังต้องมีความสามารถนำทีมด้วยวิสัยทัศน์ที่ปลุกเร้าและความเห็นพ้องต้องกันภายในทีม  พันธะกิจกิจที่มุ่งเน้นลูกค้า  กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด รวมถึงเป้าหมายและกลวิธีที่รองรับกลยุทธ์นั้น

การรอบรู้ธุรกิจ  คิด และลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยทักษะ 11 ด้าน ดังนี้

รู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 1. รู้จักธุรกิจที่อยู่
 2. รู้จักตลาด
 3. รู้จักลูกค้า

รู้จักองค์กรเป็นอย่างดี

 1. รู้โครงสร้าง ระบบ และคน
 2. รู้จักผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี
 3. รู้สภาพทางการเงิน

คิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์

 1. กำหนดวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ
 2. กำหนดพันธะกิจที่ทำได้จริง
 3. พัฒนากลยุทธ์ที่เสริมซึ่งกันและกัน
 4. สร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
 5. ออกแบบยุทธวิธีที่สร้างผลสัมฤทธิ์

เมื่อคุณรู้รอบในธุรกิจอย่างแท้จริงแล้ว และสามารถคิดและลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์แล้ว ผลดังกล่าวจะเป็น Balance Scorecard สำหรับองค์กร หน่วยงาน หรือ ทีม ที่วัดผลได้มากกว่าแค่ตัวชี้วัดทางการเงิน และยังรวมปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน