มุ่งมั่นเอาชนะตนเอง (Strive for Self-Mastery)

เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า Emotional Intelligence (EQ) เป็นตัวชี้วัดสำเร็จของผู้นำที่ดีที่สุด และการมุ่งมั่นเอาชนะตัวเอง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของ EQ  ดังนั้น เมื่อผู้นำในองค์กรเป็นคนที่น่าเคารพยกย่อง และซื่อตรงพอที่จะรู้ตัวเองว่า พวกเขามีจุดแข็งด้านใด และมีจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหน และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเสมอ ย่อมส่งผลดีกับองค์กรโดยตรง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนผู้นำรุ่นถัดไป และการตระเตรียมผู้นำรุ่นที่จะมาทดแทน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกองค์กรในปัจจุบันนี้ ความต้องการผู้นำที่มีความมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะตนเองได้ จึงทวีความสำคัญมากยิ่งกว่าแต่ก่อน

การเอาชนะตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า  ความท้ายทายในแต่ละวันเป็นโอกาสอันดี ที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเอง การเอาชนะตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การควบคุมคัวเองได้ แต่คือ การหมั่นทบทวนตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ของตนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตัวคุณเองอย่างแท้จริง

การมุ่งมั่นเอาชนะตนเอง ประกอบด้วยทักษะ  6 ด้าน ดังต่อไปนี้

  1. มีความตระหนักรู้ตนเองอย่างลึกซึ้ง
  2. ตอบสนองต่อฟีดแบ็กอย่างจริงจัง
  3. แสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง และ มีแรงจูงใจในตนเอง
  4. บริหารจัดการตนเอง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
  5. มีความซื่อสัตย์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส่วนตัว
  6. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต