ผลักดันงานให้สำเร็จ (Drive for Result)

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าด้วยการการส่งมอบผลงานคุณภาพสูงและยั่งยืน ลูกค้าของคุณต้องพึ่งพาคุณในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบที่ทรงประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  ความพยายามในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง จะทำให้คุณมีความได้เปรียบในเชิงผลิตภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  บรรลุเป้าหมายทางการเงิน และช่วยนำพาองค์กรของคุณให้เป็นผู้นำในธุรกิจที่อยู่

การมีความสามารถในการผลักดันงานให้เสร็จ ประกอบด้วยการมีทักษะ 6 ด้าน ต่อไปนี้

  1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายหลักขององค์กร
  2. สร้างแผนงานที่ใช้การได้
  3. มอบหมายงานอย่างได้ผล
  4. กำหนดผลงานที่ต้องการรวมทั้งวิธีวัดผล และการให้รางวัล
  5. คอยกำกับตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
  6. ประเมินผลงาน และนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์

 

เวิร์คชอบนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประเมินสมรรถนะด้าน การผลักดันงานให้สำเร็จ (Drive for result) ของตน และมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถนี้ให้สูงยิ่งขึ้น