บทเรียนจากการใช้ เอ็นเนียแกรม ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จ (2/2)

การใช้เอ็นเนียแกรมในบริษัทชั้นนำ

ผลจากการสัมภาษณ์ชี้ว่า มีการประยุกต์ใช้ เอ็นเนียแกรม ในการทำงานมากกว่า 25 ด้าน โดยที่ 10 อันดับแรกที่นิยมมากที่สุด ได้แก่

1 การสื่อสาร

องค์กรต่างๆ ใช้เอ็นเนียแกรม ในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสไตล์การสื่อสารที่แตกต่างกันของคน  ลดอุปสรรคและความเข้าใจผิดที่เกิดจากความแตกต่างทางบุคลิกภาพ และพัฒนาปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทั้ง 9 แบบ

สิ่งเหล่านี้เกิดจากจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม เวิร์คช็อบ การสัมภาษณ์หมู่ และโค้ชชิ่ง

Download หลักสูตรอบรมภายในองค์กรหัวข้อการสื่อสาร Enneagram Communication

2 ภาวะผู้นำ

ในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ มีการใช้เอ็นเนียแกรมในรูปแบบต่างๆ เช่น  โปรแกรมอบรมภาวะผู้นำให้กับพนักงานทั้งองค์กร การพัฒนาขีดความสามารถผู้นำในรูปแบบชุมชนเรียนรู้ (learning community) โค้ชชิ่ง และจัดอบรมเป็นการเฉพาะกลุ่ม เช่น พนักงานที่มีศักยภาพสูง กลุ่มผู้หญิง เป็นต้น

ลักษณะการจัดโปรแกรมอาจเป็นรายเดือน  จัดติดกันยาว 1 สัปดาห์ หรือเป็นเวิร์คช๊อบ 1 วันหลายครั้ง  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น สร้างภาวะผู้นำโดยใช้จุดแข็งในตัวให้มากขึ้น  ปลูกฝังวัฒนธรรมของการพัฒนาตนเอง และลดลำดับชั้นของการบังคับบัญชา ลดการแข่งขัน เพิ่มการกระจายอำนาจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มความร่วมมือกันและการใช้ความคิดสร้างสรรค์

Download หลักสูตรอบรมภายในองค์กรหัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

3 ทีมงาน

ทีมในที่นี้ได้แก่ ทีมผู้บริหารสูงสุด ทีมผู้บริหาร และทีมซึ่งทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน หรือทำงานกันผ่านออนไลน์ หรือผสมผสานกัน  วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น พัฒนาพฤติกรรมทั้งตัวสมาชิกและทีมงานโดยรวม  สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง และเรียนรู้ที่จะบริหารทีมกันเอง  ลดปัญหาที่บั่นทอนทีมงาน และการยุบทีมงานไว้ด้วยกัน  ระยะเวลาของโปรแกรมมีตั้งแต่หลายวันไปจนถึงมากกว่า 1 ปี

4 อีคิว การพัฒนาตนเอง

การใช้งานในด้านนี้อาจใช้ชื่อว่า อีคิว การชนะตนเอง และการพัฒนาตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในตัวเอง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  รูปแบบของโปรแกรมคือเวิร์คช๊อบและโค้ชชิ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในตนเอง การบริหารตนเอง เพิ่มความเข้าอกเข้าใจกัน และพัฒนาปฏิสัมพันธ์
Download หลักสูตรอบรมภายในองค์กรหัวข้อ อีคิวเพื่อการพัฒนาตนเอง EQ Boosting & Team-Building Workshop with the Enneagram

5 โค้ชชิ่ง

มีการใช้เอ็นเนียแกรมในการโค้ชชิ่งทั้งแบบพบหน้ากัน และทางโทรศัพท์ โดยมีจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้เพื่อพัฒนาคนเก่ง (talent) พัฒนาผลงาน พัฒนาภาวะผู้นำ อีคิว และอื่นๆ  นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งฝึกอบรมผู้จัดการให้สามารถใช้เอ็นเนียแกรมเพื่อโค้ชชิ่งให้ลูกน้องด้วย

6 ความขัดแย้ง

มีการใช้เอ็นเนียแกรมในธุรกิจครอบครัว บริษัทกฎหมาย บริษัท และองค์กรไม่หวังผลกำไร เพื่อลดความขัดแย้ง และลดความรู้สึกของความขัดแย้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวให้น้อยลง  รูปแบบการใช้ได้แก่ ใช้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ใช้ในการฝึกอบรม หรือใช้ลดความขัดแย้งภายในทีม เป็นต้น

7 ฟีดแบ็ค

ปกติ มีการใช้ในด้านนี้ร่วมกับด้านอื่น เช่น การสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ เป็นต้น หรืออาจใช้อบรมเป็นการเฉพาะให้กับผู้บริหารและพนักงาน

8 การตัดสินใจ

การประยุกต์ใช้ในเรื่องการตัดสินใจช่วยลดอคติที่เกิดจากบุคลิกตามเอ็นเนียแกรมได้ มักรวมอยู่ในหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงาน

9 & 10 การขายและการเจรจาต่อรอง

การประยุกต์ใช้ทั้ง 2 ด้านนี้ช่วยเพิ่มทักษะในการขายและการเจรจาต่อรองด้วยการพัฒนาตนเอง และยังครอบคลุมถึงการปรับแนวทางที่ใช้ให้เหมาะกับสไตล์เอ็นเนียแกรมของอีกฝ่ายด้วย


เรื่องเซอร์ไพรส์

ผลการศึกษายังทำให้เราพบเรื่องที่สร้างความแปลกใจดังต่อไปนี้

1 ประโยชน์ในวงกว้าง

บริษัทต่างๆ กล่าวว่าเอ็นเนียแกรมช่วยให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น เช่น ความผูกพันของพนักงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ในชิงบวก และความร่วมมือกันระหว่างบุคคล ภายในทีม และระหว่างหน่วยงาน  สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงาน และขยายไปทั่วทั้งองค์กร

เมื่อวัดในเชิงปริมาณ ผลการสำรวจจากทีมงาน หน่วยธุรกิจ และบริษัทต่างๆ  พบว่า มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตัวชี้วัดหลายชนิด รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้า  ในเชิงการเงิน หน่วยธุรกิจแสดงผลประการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 %  บริษัทสามารถรักษาผู้บริหารที่สำคัญ บริษัทแห่งหนึ่งบอกว่า “ความไว้เนื้อเชื่อใจและการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นนี้ช่วยให้ประหยัดเงินได้ถึง 1 ล้านดอลลาร์ จากการลดข้อผิดพลาด

ในระดับตัวบุคคล มีผลการประเมิน 360º ที่ดีขึ้น  และยังมีตัวอย่างจำนวนมากที่ผู้บริหารใช้เอ็นเนียแกรมในการพัฒนาตนเองจนได้รับเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น 2 ถึง 3 ระดับภายในระยะเวลาสั้นๆ

2 ผลทวีคูณ (Magnifier Effect)

ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนอธิบายถึงการแพร่หลายของเอ็นเนียแกรมในองค์กร  ผู้บริหารคนหนึ่งใช้คำว่า “ผลทวีคูณ”  โดยเล่าว่า “ผลกระทบเชิงบวกและการแพร่หลายของเอ็นเนียแกรมได้รับการขยายผลมากยิ่งขึ้น  นับว่าการใช้เอ็นเนียแกรมในองค์กรเป็นไปโดยไม่มีขอบเขตจำกัดจริงๆ”

3 ความกระตือรือร้นอย่างมาก (High Enthusiasm)

ผู้ให้การสัมภาษณ์กล่าวว่า เมื่อพนักงานได้เรียนรู้เอ็นเนียแกรมแล้ว ก็อยากจะรู้มากยิ่งขึ้น พวกเขานำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟัง เอาไปใช้ที่บ้าน บางคนนำไปใช้ในที่ทำงานใหม่  “ในงานสังสรรค์ของบริษัท  คู่สามีหรือภรรยาที่มาร่วมงานด้วยพูดคุยกันว่า เอ็นเนียแกรมช่วยครอบครัวของพวกเขาได้อย่างไร  การพูดคุยทำนองนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับคอร์สอบรมทางการเงินเลย”


(อ่านบทความตอนแรก)

สรุปบทเรียน การใช้เอ็นเนียแกรมให้ประสบความสำเร็จในองค์กร ตอน 1


วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
    (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม