StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอน 1)

หนังสือ “Now, Discover Your Strengths” เขียนโดย มาร์คัส บัคกิ้งแฮม และโดนัลด์ คลิฟตัน

กล่าวว่า ถ้าเรามีสมมติฐานที่ถูกเกี่ยวกับคนที่คุณทำงานด้วย คุณจะบริหารจัดการพวกเขาได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องการคัดเลือก การวัดผล การฝึกอบรมและพัฒนา

สมมติฐาน 2 ข้อดังกล่าว ได้แก่

  • พรสวรรค์ของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์ และยั่งยืน
  • ส่วนที่พัฒนาได้มากที่สุดของแต่ละบุคคลนั้น ก็คือด้านที่เป็นจุดแข็งที่สุดของพวกเขานั่นเอง

ผู้เขียนใช้สมมติฐานข้างต้นทำการวิจัยให้กับบริษัท Gallup เป็นเวลา 2 ปี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการ และได้วิเคราะห์  จนได้ข้อสรุปว่า ผู้จัดการที่เก่งจะแหกกฎทุกข้อของหลักการบริหารแบบดั้งเดิม

เครื่องมือ 3 ตัวที่จะช่วยเราพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้คือ

  1. เข้าใจวิธีที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์ตามธรรมชาติของคุณ กับสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้
  2. ค้นหาพรสวรรค์ที่สำคัญที่สุดของคุณ
  3. คิดหาคำหรือภาษาที่จะอธิบายพรสรรค์ของคุณให้เป็นที่เข้าใจ

พรสวรรค์ในที่นี้ คือ แบบแผนทางความคิด ความรู้สึก และการกระทำที่เกิดขึ้นซํ้าๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์

บัคกิ้งแฮมและคลิฟตัน ใช้ StrengthsFinder Profile เพื่อวัดพรสวรรค์ 34 หัวข้อ ตัวอย่างเช่น

  • Achiever อธิบายให้เห็นถึงคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จอย่างแรง
  • Competition เน้นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น
  • Context มองอดีตเพื่อหาคำตอบ
  • Discipline คือความต้องการที่จะทำให้สิ่งต่างๆ คาดการณ์ได้
  • Empathy คือการเข้าถึงอารมณ์ของผู้อื่น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอ็นเนียแกรม ก็ช่วยให้เราค้นหาพรสวรรค์ของคนเรา และอธิบายได้ชัดเจน

 

ภาพจากหนังสือ “ปั้นคนให้เก่งคน”

ผู้เขียน StrengthFinders บอกว่า ให้เราใช้พรสวรรค์ของเราให้มากๆ
แต่ เอ็นเนียแกรม ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญข้อหนึ่งว่า
ถ้าเราใช้พรสวรรค์มากเกินไป มันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้ทันที
ดูตัวอย่างพรสวรรค์ของแต่ละสไตล์ ตัวอย่างจากคน 3 สไตล์จาก 3 ศูนย์ปัญญา ที่ถ้าใช้แล้ว เกิดเป็นจุดแข็งบางอย่าง และถ้ามากไป เกิดเป็นจุดอ่อนบางอย่างได้เช่นกัน

 

สไตล์ 1 (ศูนย์กาย) นำความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมุ่งเน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานที่สูงมาสู่องค์กร

แต่ถ้าคนสไตล์นี้ใช้พรสวรรค์นี้มากเกินไป  ไม่รู้จังหวะเวลาที่ต้องผ่อนปรนสิ่งเหล่านี้บ้าง ก็จะเสีย

สมดุลได้ โดยจะกลายเป็นจุดอ่อนหลายด้านตามภาพ *

 

 

สไตล์สอง (ศูนยใจ) พรสวรรค์คือ เรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจ ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น

แต่ถ้าใช้สิ่งเหล่านี้มากไป ก็อาจละเลยตัวเองและความต้องการของตัวเอง จนเสียสมดุลได้ และกลายเป็นจุดอ่อน (ดูภาพ)

 

 

 

สไตล์หก (ศูนย์หัว) มีเสียงในใจให้ระมัดระวังตัว และความจงรักภักดีเป็นพรสวรรค์

แต่ถ้าใช้เสียงดังกล่าวมากเกินไป ก็จะไม่สามารถลงมือทำอะไรได้โดยเร็ว เพราะ เห็นแต่ปัญหา ที่จะเกิดขึ้นจนกลัว

 

 

 

แบบแผนของการใช้พรสวรรค์ที่มีจนอาจมากเกินไปนี้ อาจเกิดกับคนแต่ละสไตล์ได้จริงๆ

พรสวรรค์หลายตัวใน StrengthsFinder มีความสัมพันธ์กับสไตล์เอ็นเนียแกรม ตัวอย่างเช่น มีหลายสไตล์ที่มีแรงขับในการประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่แรงขับนี้เกิดจากแรงจูงใจที่แตกต่างกัน

ในทำนองเดียวกัน มีหลายสไตล์เอ็นเนียแกรมที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างมาก แต่หลายสไตล์ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เอ็นเนียแกรมให้คำอธิบายได้ว่า ทำไมพรสวรรค์บางตัวปรากฏอยู่ใน Profile ของแต่ละคน และยังให้แนวทางในการพัฒนาตัวเองทั้งในทางที่เพิ่ม หรือลด  สิ่งเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนจะดีกว่า

 

เอ็นเนียแกรมช่วยให้เราค้นหาบุคลิกภาพของเราที่มีความสลับซับซ้อน เข้าใจได้ยาก จากสิ่งที่อยู่ในตัว ซึ่งแสดงออกสู่ภายนอก

 


ที่มา : แปลและเรียบเรียงจาก  theenneagraminbusiness.com/the-enneagram/other-systems/  เขียนโดย  Samantha Schoenfeld วิทยากรและที่ปรึกษาชาวอเมริกัน

ตอนหน้า ผมจะเขียนเพิ่มเติม ถึงประเด็นที่ว่า ผู้นำถ้าใช้จุดแข็ง หรือพรสวรรค์มากไป และละเลยไม่แก้ไขจุดอ่อน ผู้นำนั้น จะประสบความล้มเหลวได้อย่างไร