Discover Your Enneagram Type & Subtype, 29 Jun 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม รุ่น 3 วันที่ 5 มี.ค. 19

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง

Read More →

บทเรียนจากการใช้ เอ็นเนียแกรม ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จ (1/2)

ในปี 2011 EIBN (The Enneagram in  Business Network) ซึ่งผมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้ง ได้จัดทำ Benchmark Study เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เอ็นเนียแกรมในองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ โดยเราสำรวจจาก 72 บริษัททั่วโลก  ในนั้นมี ธนาคารไทย 2 แห่งซึ่งเป็นลูกค้าของเรา ได้ร่วมให้ข้อมูลด้วย บริษัทเหล่านี้ ได้ใช้เอ็นเนียแกรมอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเช่น

Read More →