Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom #4

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้้นออกมาตรงๆผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

Read More →

Basic Enneagram Workshop by Zoom # 6 : Self-Awareness & Empathy

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้ ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง ฯลฯ

Read More →

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, Webminar

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้้นออกมาตรงๆ ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle ด้วยความหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom # 4 : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →

Webminar – Discover Yourself with The Enneagram, 29/3 & 4/4’s Night

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง สิ่งที่ได้จากการเข้าใจคนไทป์อื่น คือ วิธีการพูดคุยกับคนไทป์นั้นอย่างเข้าใจ วิธีโน้มน้าว หรือสร้างแรงจูงใจ และวิธีปรับตัวให้เข้ากัน

Read More →