ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ จากหนังสือ “เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง”

วิธีที่ได้ผลที่สุด ในการค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของตนเอง คือเข้าสัมมนา กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แต่หลายคน การอ่านหนังสือและทบทวนตัวเอง ก็ทำให้ค้นพบเบอร์ตัวเองได้เช่น

Read More →