Event Photos

            กิจกรรมใน Workshop ของเรา ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุก น่าสนใจ เพื่อเอื้อให้ผู้เข้าสัมมนาได้สำรวจและ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และผู้อื่นได้มากที่สุด

            บรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้นี้ จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเอง (self awareness) และความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (empathy) อย่างถึงแก่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเอง ในด้านต่างๆ ตามหัวข้อการสัมมนา

            ภาพบรรยากาศจากลูกค้าตัวเอย่างต่อไปนี้ มีให้เห็นในทุกการสัมมนาของเรา

             

           ทีมวิทยากรมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างๆ จึงเข้าใจถึงบริบทการทำงานในองค์กรธุรกิจ และสามารถสื่อสารภาษาระดับเดียวกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ  ร่วมทุน บริษัทของคนไทย  องค์การมหาชน  หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ
            ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก หรือทีมผู้บริหารระดับสูง  โปรเจ็คทีม หรือทีมงานเฉพาะกิจ   เป็นต้น

 

         

            เราใช้ Active training activities ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดการเรียนรู้ที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การสนทนาแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย  แบ่งปันในกลุ่มใหญ่  การต้้งคำถาม  บทบาทสมมติ และการบรรยายสรุป เป็นต้น
            ในภาพ คุณกนกวรรณ เยี่ยงศุภพานนทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำลังแบ่งปันสรุปความคิดเห็นจากคนในกลุ่ม ให้กับผู้เข้าสัมมนาทั้งห้อง

หลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานโดยตรง

               ทุกหลักสูตรของ สยาม เอ็นเนียแกรม ฯ ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การทำงานเป็นทีม การพัฒนาภาวะผู้นำ และขีดความสามารถในต้านต่างๆ เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารความขัดแย้ง  การให้ฟีดแบ็ค โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลงาน ฯลฯ
               นอกจากนี้ เรายังสามารถออกแบบหลักสูตร ตามความต้องการที่เจาะจงของลูกค้า
               ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง input จากผู้เข้าสัมมนากลุ่มต่างๆ ในเรื่องที่จะนำไปปรับตัวเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาในบริษัทชั้นนำต่างๆ

               องค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย มองเห็นคุณค่าของการใช้ เอ็นเนียแกรม เพื่อจุดประกายความเปลี่ยนแปลงในเรื่องคน และมอบความไว้วางใจให้ สยาม เอ็นเนียแกรมฯ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ ได้แก่

K BANK - เอ็นเนียแกรม ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

               เราเป็นผู้ริเริ่มจัดหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการของ ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ  ตั้งแต่ปี 2550 จำนวน 3 รุ่น
และในปี 2551 จัดให้กับผู้บริหารระดับสูงสุดของธนาคาร  โดยผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น คุณ ประสาน ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ในขณะนั้น  คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ปีปัจจุบัน) ดร.เพียงใจ พุกกะคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และส่งผลให้หลักสูตรของเราได้กลายเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ของพนักงานระดับหัวหน้าทีมขึ้นไปของธนาคารตั้งแต่นั้นมา 

TMB - How to work together Smartly under 2013 Challenging Target

              เอ็นเนียแกรมได้เข้าสู่ระบบการพัฒนาบุคลากรของ ธนาคารทหารไทย (TMB)  โดยคุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ) โดยท่านได้รู้จัก เอ็นเนียแกรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่ KBank  จึงได้นำเอ็นเนียแกรมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่ TMB นีด้วย ด้วยวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรของธนาคารสามารถดึงศักยภาพตนเองและทีมงาน ให้เผชิญกับเป้าหมายที่ท้าทายภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กดดันอย่างมากในปีดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ Head of Commercial Lending and Investment Banking ก็ได้ให้เราเป็นผู้จัดอบรมให้กับทีมงานในฝ่ายด้วยเช่นกัน

SCG - ในหลายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ

                ไม่ว่าจะเป็น Overcoming the Five Dysfunctions of a Team & Conflict Management with the Enneagram, Customer Relationship Management with the Enneagram, Leadership Development with the Enneagram, Mentoring System with Enneagram และอื่นๆ

Workshop ที่ตอบโจทย์เฉพาะด้านอื่นๆ ในหลากหลายองค์กรชั้นนำ

สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

              เมื่อผู้เข้าอบรมได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Workshop ร่วมกัน สามารถนำไปใช้ เพื่อเป็นแผนการพัฒนา (Development Action Plan) ของคนแต่ละเบอร์ เพื่อพัฒนาทักษะ (Skills) ต่างๆ ที่พวกเขาเคยติดขัด โดยเริ่มจากการตระหนักรู้ แรงจูงใจลึกๆ และกรอบความคิดที่เคยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาทักษะอื่นๆ จึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  

ขยายผลการพัฒนาตนเองสู่ชีวิตส่วนตัว

               นอกจากชีวิตการทำงาน สยาม เอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง ยังสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาตนเองในชีวิตส่วนตัว เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหาตัวตน รวมถึงความหมายแห่งชีวิตของตนเอง รวมถึง นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การจัดการความเครียด พัฒนาการในชีวิตคนแต่ละเบอร์ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นรอบตัว ครอบครัว การเลี้ยงดูบุตรหลาน ฯลฯ โดยจัดให้มี Public Workshop ที่ทันสมัยและสอดคล้องการการใช้ชีวิตในหลากหลายมิติ  เพื่อให้สามารถรักษาสมดุลของทั้งชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ราบรื่นด้วย