ISTP’s Cognitive Function Development by Zoom

ISTP เป็นนักปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ ใช้ตรรกะเหตุผล อยู่กับความเป็นจริง  ไม่ชอบคิดมากเรื่องทฤษฎี ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคของการทำงาน ฯลฯ

Read More →

ISTPs’ Self-Actualization Workshop, 3 March 2019

ISTP เป็นนักปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ ใช้ตรรกะเหตุผล อยู่กับความเป็นจริง  ไม่ชอบคิดมากเรื่องทฤษฎี ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคของการทำงาน ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้ อาจนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง  แต่ถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องต่อไปนี้ ก็จะยิ่งเก่งและเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น (ทำงานหลากหลายขึ้น  เพิ่มสไตล์การทำงาน ลดความสมบูรณ์แบบ ทำงานที่เริ่มแล้วให้เสร็จ) มีส่วนร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  (เป็นฝ่ายริเริ่ม รับฟังคนอื่น เป็นกันเอง โฟกัสที่ลูกค้า สนใจทำความรู้จักเพื่อนใหม่) ครุ่นคิด ทบทวนมากขึ้น  (ทำความเข้าใจปัญหา ก่อนรีบลงมือทำ คิดวิเคราะห์ให้เพียงพอ  อธิบายวิธีการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิม) ความสัมพันธ์กับหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ให้ความสำคัญกับหัวหน้า/ผู้อื่น มากขึ้น  เคารพกฎระเบียบที่สำคัญ ฝึกโน้มน้าวเพื่อนร่วมงาน) ฯลฯ

Read More →