Defense Mechanism by Enneagram via Zoom – รู้ทัน กลไกป้องกันตนเอง เพื่อปล่อยวาง

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)  เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่เราใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปกป้องจิตใจให้อยู่รอดหน้าที่สำคัญของมันคือ ทำให้เราไม่ต้องรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งยากที่จะยอมรับได้ในวัยเด็ก

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 02/02/2020

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะวงการธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ การศึกษา โค้ชชิ่ง ฯลฯ แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 24 Nov 19

เอ็นเนียแกรม (นพลักษณ์) เข้าสู่ประเทศไทยมา 20 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน

Read More →

Handle Your Enneagram Conflict Issues & Blind Spots, 18 Aug 2019

เมื่อคุณค้นพบเบอร์ตัวเองในการสัมมนา เอ็นเนียแกรม ครั้งแรก คุณย่อมตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ที่มีหรือเคยมีนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณอย่างมาก สัมมนานี้ เราจะใช้เวลาสำรวจปัญหาสำคัญ 2 ด้านในชีวิตของคนเรา คือ ความขัดแย้ง และการสื่อสาร

Read More →