องค์กรต้องยอมรับ การเปลียนแปลง และปรับตัวเพื่อความอยู่รอด (สัมภาษณ์ กรุงเททธุรกิจ 25 ม.ค. 61๗