Public Training

Self-Actualization for IxTP (by Cognitive Function Development)

INTP ต่างจากคนไทป์อื่นอย่างมาก ตรงที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ไม่ใช่เรื่องการประสบความสำเร็จทางวัตถุ  ไม่ใช่เรื่องการมีครอบครัวที่อบอุ่น หรือความสัมพันธ์ทื่ใกล้ชิด ไม่ใช่เรื่องการเป็นที่ยกย่องชื่นชมในแง่ใดๆ จากคนอื่น แต่คือ การทำความเข้าใจชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (more…)
Continue Reading

Voice and Enneagram Workshop เรียนรู้การใช้พลังเสียงเพื่อการเติบโต

ที่มา เราไม่ได้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารเท่านั้น คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือไม่ได้รับรู้ความสำคัญของเสียงที่เราใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการพัฒนาตนเองทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน (more…)
Continue Reading

Lead Others to Self-Mastery with the Enneagram (นำคนสู่ความเป็นเลิศแห่งตน ด้วยเอ็นเนียแกรม)

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร Self-Mastery (ความเป็นเลิศแห่งตน) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า  ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นโอกาสอันดี ที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง (more…)
Continue Reading

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม รุ่น 3 วันที่ 5 มี.ค. 19

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร
  • เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้
  • เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
  • องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง
(more…)
Continue Reading

ISTPs’ Self-Actualization Workshop, 3 March 2019

ISTP เป็นนักปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ ใช้ตรรกะเหตุผล อยู่กับความเป็นจริง  ไม่ชอบคิดมากเรื่องทฤษฎี ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคของการทำงาน ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้ อาจนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง  แต่ถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องต่อไปนี้ ก็จะยิ่งเก่งและเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
  • ยืดหยุ่นมากขึ้น (ทำงานหลากหลายขึ้น  เพิ่มสไตล์การทำงาน ลดความสมบูรณ์แบบ ทำงานที่เริ่มแล้วให้เสร็จ)
  • มีส่วนร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  (เป็นฝ่ายริเริ่ม รับฟังคนอื่น เป็นกันเอง โฟกัสที่ลูกค้า สนใจทำความรู้จักเพื่อนใหม่)
  • ครุ่นคิด ทบทวนมากขึ้น  (ทำความเข้าใจปัญหา ก่อนรีบลงมือทำ คิดวิเคราะห์ให้เพียงพอ  อธิบายวิธีการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิม)
  • ความสัมพันธ์กับหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ให้ความสำคัญกับหัวหน้า/ผู้อื่น มากขึ้น  เคารพกฎระเบียบที่สำคัญ ฝึกโน้มน้าวเพื่อนร่วมงาน)
  • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

EG 3’s Subtypes & Levels of Development Workshop 24 Feb 2019

บุคลิกของคนเบอร์ 3 หรือ ผู้ใฝ่สำเร็จ (Achievers)  ยังมุ่งเน้นความสำเร็จผ่านรูปแบบต่างๆ  3  แบบย่อย (Subtypes)  คือ 3 SP  Security   ผ่านการทำงานหนัก เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพจำนวนมาก ได้ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3 SO  Prestige  ผ่านผลงาน/ความสำเร็จ/บารมี ให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คนในวงกว้าง 3 121 Masculinity/Femininity  ผ่านการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ก้าวข้าม จาก "๋Human Doing"  ให้เป็น "Human Being"  ผู้ซึ่งสามารถหยุดตัวเองให้พักผ่อน ชื่นชมสิ่งต่างๆ ในชีวิต ด้วยความสุขสงบ ในจิตใจ ได้มากขึ้น (more…)
Continue Reading

EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop 27 Jan 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ "หลับไหล"  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ รุ่น 18 ค้นหาตัวตน เข้าใจความแตกต่าง พัฒนาความสัมพันธ์ ด้วย MBTI

ทำไมคนเราถึงมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์  ไม่ใช่แค่กับคนรักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับลูก พี่น้อง เพื่อน และเพื่อนร่วมงานด้วย  สาเหตุสำคัญไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างชายหญิง วัยหรือรุ่นคน  เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ แต่เป็นความแตกต่างตามบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน คุยกันไม่รู้เรื่อง จนไปถึงความขัดแย้ง (more…)
Continue Reading

EG 8’s Subtypes & Levels of Development Workshop, 16 Dec 2018

มาค้นหา “ความจริง” ว่า เบอร์แปด แบบไหน คือคุณ? 8 SP - SURVIVAL ผู้ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ 8 SO -SOLIDARITY ผู้ปกป้อง ผองเพื่อน 8 121 - POSSESSION ใจขบถ ท้าทาย ปฐพี (more…)
Continue Reading

ISFJ & ISTJ Self-Actualization Workshop, 23 Dec 2018

ISFJ  และ ISTJ เป็นไทป์ที่ใช้ Si (Introverted Sensing) เป็นฟังชั่นหลักเหมือนกัน และมี Ne (Extraverted Intuitive) เป็นฟังชั่นด้อย เหมือนกัน  ส่งผลให้คนสองไทป์นี้ มีจุดแข็ง จุดอ่อนหลายอย่างเหมือนกันด้วย (more…)
Continue Reading