Discover Your Enneagram Type & Subtype, 29 Jun 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม รุ่น 3 วันที่ 5 มี.ค. 19

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง

Read More →

รู้เขารู้เรา คน 9 แบบ (เอ็นเนียแกรม) ไม่ต้องรบให้เหนื่อยกาย เพลียใจ

เอ็น-เนีย-แกรม เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก ที่ทำให้คนเราเข้าใจกันถึงก้นบึ้งของจิตใจ จึงได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทย และระดับโลก (เมื่อค้น “เอ็นเนียแกรม” ในประเทศไทย เจอ  https://goo.gl/uYcsqw เมื่อค้นดูเอ็นเนียแกรม ในสากล เจอ https://goo.gl/4BNMkY ) 

Read More →