Create High-Performing Teamwork with the Enneagram

เราทุกคนมีศักยภาพที่จะเอาชนะ จุดอ่อน ข้อจากัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งเป็นผลจากความเคยชิน ประสบการณ์ชีวิต และบุคลิกภาพ เรายังมีจุดแข็ง ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำใช้ในการทำให้องค์กรประสบความสาเร็จ และมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นได้ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกในทีมเข้าอกเข้าใจกัน ไว้เนื่อเชื่อใจกัน ไม่ตัดสินกัน  และให้เป้าหมายของทีมอยู่เหนือเป้าหมายส่วนตัว  แล้วปรับตัวทำงานให้เข้ากันอย่างราบรื่นมากขึ้น

Read More →

หาก ขาดความไว้วางใจกัน (Trust) ก็ยากที่จะเกิด ทีมเวิร์ค

ความไว้วางใจ เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของการทำงานร่วมกัน  ในบล็อกก่อน เราได้พูดถึง สาเหตุสำคัญที่หัวหน้าไม่สามารถทำให้ลูกน้องไว้วางใจได้ รวมทั้งแนวทางแก้ไข คราวนี้ เรามาลองดูว่า ถ้าทีมผู้บริหารระดับสูง ขาดความไว้วางใจ จะเป็นอย่างไร

Read More →