6’s Subtype & Levels of Development Workshop, 27 Oct 19

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ คุณอาจไม่รู้ตัวว่า นี่คือจุดเด่นของ คนเบอร์หก นักปุจฉา

Read More →

ไขรหัสใจ เข้าใจความแตกต่าง พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี 14 ตุลาคม 62

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด บางคนใส่ใจกับโลกภายใน (Introvert)  บางคนใส่ใจกับโลกภายนอก บางคนถนัดข้อมูลที่รับจากสัมผัสทั้ง 5 (Sensing) บางคนชอบมองให้ถึงแบบแผน ความหมายและการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เห็นมากกว่า (Intution) บางคนตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ตรรกะเหตุผล เป็นหลัก  บางคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่น และมุ่งรักษาน้ำใจ และความปรองดอง บางคนใช้ชีวิตโดยวางแผนล่วงหน้า ชอบตัดสินใจให้จบๆ  บางคนรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ จะตัดสินใจเมื่อถึงเวลาใกล้ๆ เท่านั้น  ชอบชีวิตสบายๆ ไม่รีบมากกว่า

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 13 Oct 19

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 20 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะวงการแพทย์ ทันตแพทย์ ธุรกิจเอกชน  การศึกษา โค้ชชิ่ง ฯลฯ แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →