See Through Your Enneagram’s Defense Mechanism – ตระหนักรู้ แล้วปล่อยวาง

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)  เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่เราใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปกป้องจิตใจให้อยู่รอด หน้าที่สำคัญของมันคือ ทำให้เราไม่ต้องรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งยากที่จะยอมรับได้ในวัยเด็ก

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI รุ่นที่ 24 ค้นหาตัวตน รู้ปมความเครียด จัดการกับ Burn Out

ความเครียดสะสม เป็นอาการที่นำไปสู่ Burn Out หรือภาวะหมดไฟ สาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือ การทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตน อย่างรุนแรง เป็นเวลานาน

Read More →

Self-Actualization Workshop for ENTJ & ESTJ, 15 Sep 2019

ENTJ และ ESTJ เป็น 2 ไทป์ที่มีบุคลิกของผู้นำอยู่ในตัว สิ่งนี้เกิดจากฟังชั่นหลัก Te (Extraverted Thinking)e) ของคน 2 ไทป์นี้ ที่เน้นการตัดสินใจ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ในระยะเวลาที่ส้้น และมีประสิทธิภาพที่สุด แต่เช่นเดียวกันไทป์อื่นๆ การพึ่งพาแต่ฟังชั่นหลักของตัวเองตัวเดียวอาจไม่พอ

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 1 Sep 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

Dealing with Inner & Outer Conflicts of Your MBTI types, 25 Aug (ไขรหัสใจรุ่น 23)

ความขัดแย้งเป็นสิ่งก่อความเครียดให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในตัวเอง หรือขัดแย้งกับคนอื่น การเข้าใจที่มา และรู้วิธีคลี่คลายความขัดแย้งนั้น เป็นทักษะสำคัญในการจัดการกับความเครียด สัมมนานี้ มุ่งเน้นทำความเข้าใจที่มาของความขัดแย้ง ที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเราเอง และเรียนรู้วิธีแก้ไขความขัดแย้งที่อยู่ในใจตัวเอง และความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางบุคลิกภาพกับผู้อื่น

Read More →