Lead Others to Self-Mastery with the Enneagram (นำคนสู่ความเป็นเลิศแห่งตน ด้วยเอ็นเนียแกรม)

ที่มาและความจำเป็นของหลักสุตร Self-Mastery (ความเป็นเลิศแห่งตน) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า  ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นโอกาสอันดี ที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง

Read More →

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม รุ่น 2 18 ธ.ค.18

ที่มาและความจำเป็นของหลักสุตร เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง

Read More →

ISFJ & ISTJ Self-Actualization Workshop, 23 Dec 2018

ISFJ  และ ISTJ เป็นไทป์ที่ใช้ Si (Introverted Sensing) เป็นฟังชั่นหลักเหมือนกัน และมี Ne (Extraverted Intuitive) เป็นฟังชั่นด้อย เหมือนกัน  ส่งผลให้คนสองไทป์นี้ มีจุดแข็ง จุดอ่อนหลายอย่างเหมือนกันด้วย

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 17 ปลดล็อกความเครียดจากตัวตน

งานเยอะ เงินน้อย พักผ่อนไม่พอ ฯลฯ อาจเป็นสาเหตุแห่งความเครียดทั่วไป แก้ไขได้ไม่ยาก แต่สาเหตุแห่งความเครียดจากตัวตน แก้ไขยากกว่า เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร และจะแก้อย่างไร

Read More →

คู่ต่างขั้ว ปรับให้เข้ากัน – เข้าใจความแตกต่าง พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีให้กลับ

Opposites attract ทำให้เราสนใจคนที่มีความแตกต่างกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่เมื่อช่วงแห่งความตื่นเต้นหลงใหลผ่านพ้นไป ความแตกต่างนั้น อาจกลายเป็นที่มาของการไม่เข้าใจกัน พูดกันไม่รู้เรื่อง ตัดสินตำหนิกัน ฯลฯ และอาจลงเองที่ความขัดแย้ง

Read More →